จัดบรรยายพิเศษ “รู้ทัน IT ใช้ดี มีประโยชน์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รู้ทัน IT ใช้ดี มีประโยชน์” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เพื่อให้ความรู้ด้านการใช้งาน รู้จักภัยต่างๆ บนโลกอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม สาขาชะอำ

ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

nn-20nn-28 nn-25 nn-15 nn-8 nn-13