การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสมาคมวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564

👏 ขอแสดงความยินดีกับ 7 โครงงาน ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสมาคมวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564

⚙️ สาขากายภาพรางวัลเหรียญทอง ตัวแทนของศูนย์ภาคกลาง เข้าแข่งขันในระดับประเทศ

🥇ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การกระจายตัวของเชื้อราColletotrichum gloeosporioides บนเปลือกที่ส่งผลต่อเนื้อเสียของมะม่วงน้ำดอกไม้
ผู้พัฒนาโครงงานนางสาวโกลัญญา โล่ประดิษฐ์นางสาวธัญชนก เนื้อนิล นางสาวภัณฑิรา บุญก่อเกื้อ
ครูที่ปรึกษา นางสาวพิชญ์สินิ คงสุคนธ์

🥇สมการพยากรณ์ราคาหุ้นยางพาราของบริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรีจำกัด (มหาชน
ผู้พัฒนาโครงงานนางสาวพรชิตา อ่ำกลัด นายประกาศิต มากมี นายธีร์ธวัช ภู่ระหงษ์
ครูที่ปรึกษา นายจิรคุณ เอิบอิ่ม

รางวัลเหรียญเงิน

🥈โลคัสของจุดคงที่บนเส้นรอบวงของวงกลมที่ n จากการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางวงกลมรัศมีใด ๆ บนเส้นรอบวงนอกสุดของชุดวงกลมก่อนหน้า
ผู้พัฒนาโครงงานนายเตโชดม เพชรเรือง นายอนุชิต พุ่มพวง นายเตชัส สังข์สอาด
ครูที่ปรึกษา นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์

🏝สาขาชีวภาพรางวัลเหรียญทอง

ตัวแทนของศูนย์ภาคกลาง เข้าแข่งขันในระดับประเทศ

🥇การปนเปื้อนไมโครพลาสติกบริเวณเกาะทะลุอ่าวไทยตอนบน
ผู้พัฒนาโครงงานนายกนกพล แก้วน้อยนายพงศกร อ่อนพรมนายนววิช จันทราภรณ์
ครูที่ปรึกษา นายณัฐพล กลิ่นพุฒ

🕹สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์รางวัลเหรียญทอง ตัวแทนของศูนย์ภาคกลาง เข้าแข่งขันในระดับประเทศ

🥇ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงต้านจากคลื่นน้ำของท้องเรือ Pentamaran ที่จัดเรียงตำแหน่งท้องเรือจากสมการพาราโบลา สมการวงรีและสมการค่าสัมบูรณ์ กับสัมประสิทธิ์ในสมการ ด้วย cubic spline interpolation
ผู้พัฒนาโครงงานนายพีร์นิธิ วิษณุวนิชนันท์ นายภัทรพล เชียงเจริญ นายธนวัฒน์ นาโพธิ์
ครูที่ปรึกษา นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์

รางวัลเหรียญเงิน🥈การหาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันและสมการพหุนามระหว่างความ กว้างและความยาวของกระดองปูดำ
ผู้พัฒนาโครงงานนางสาวศรัญญา บูรณะมณฑล นายตะวัน ขำสุข
ครูที่ปรึกษา นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์

🥈ผลิตภัณฑ์แยมกระเทียมดำที่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระสูง สำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพ
ผู้พัฒนาโครงงานนางสาวกรชนก เพิ่มสินนางสาวปุณยาพร สุดวิเวกนางสาวอิสริยา สายตรง
ครูที่ปรึกษา นายมนัส สิทธิโชคธรรม