ค่ายอาสาจากพี่สู่น้อง

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 งานบริหารวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนและสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตอำเภอชะอำ อำเภอแก่งกระจา อำเภอบ้านลาด และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และวัดหุบกระพง

ทัศนศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตย

  วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตย ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานของประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง และในช่วงบ่ายนักเรียนเข้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเคมี

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเคมี

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่าย STEM สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่าย STEM สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเคมี

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเคมี

1 7 8 9 10 11 16