โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลนักเรียนประจำ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลนักเรียนประจำ

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 15 – 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560