โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น

โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์น (The European Organization for Nuclear Research (CERN)) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ได้มีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงความร่วมมือกัน (Expression of Interest in The Participation of Physicists from Universities and Research Institutes from Thailand in the CMS Experiment at the CERN LHC Accelerator (EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และกลุ่มการทดลอง CMS (The Compact Muon Solenoid) ที่ตั้งอยู่ ณ LHC ของเซิร์น  มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วมทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคกับนักวิจัยในกลุ่มการทดลอง CMS  รวมถึงการส่งนักศึกษาและครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Programme  และ CERN  Physics High School Teacher Programme  ซึ่งจัดในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปี เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและครูฟิสิกส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกับนักศึกษา ครู และนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก และพัฒนาความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค ภายหลังจากการลงนาม EOI สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น และเริ่มดำเนินการจัดทำโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น เพื่อคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในชั้นต้น  แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักศึกษา 3 คน และครูสอนฟิสิกส์ 2 คน ในขั้นตอนสุดท้าย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Programme  และ CERN Physics High School Teacher Programme ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส

ปัจจุบันมี 7 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประกอบด้วย

1) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

3) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

5) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

6) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลจาก http://thaicern.slri.or.th/?page_id=36