แสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนประเทศไทย

ท่านผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งตัวแทนประเทศไทย

เข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานในการประกวดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์

Young Inventors Challenge 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560

นายพงศกร  ตั้งนิติพงษ์

นายกมลชัย  อิสสอาด

นายพลวัต  หงษ์ทอง

นางสาวภัควดี  ศราภัยวานิช

นางสาววฤณพร  สุขเอี่ยม

นางสาวณัฐชยา  เชียงสอน

โดยมีครูผู้ควบคุมดูแล

นายณัฐพล  กลิ่นพุฒ

นางสาวฐิตารีย์  ทองเทียนชัย

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม