แนะนำครูใหม่(2 ธ.ค.2558)

นางสาวอาทร   ทิพย์รักษ์

– พนักงานประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

-ภูมิลำเนา จ.ชัยภูมิ

-สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ ม.ราชภัฎนครราชสีมา

t (3 of 6)

นางสาวศิวาพร ทองขาว

-ครูหอพัก

-ภูมิลำเนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

-สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

t (4 of 6)