แนะนำครูใหม่(5 ม.ค. 2559)

IMG_4437

นายเดชมนตรี คำเหมือดแอ่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จบการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร กศ.บ. สาขาคณิตศาสตร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ย้ายมาจากโรงเรียนหอวัง กทม.
ภูมิลำเนา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

IMG_4439

นางอภิวันท์ เจี้ยมดี ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จบปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ภูมิลำเนา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

IMG_4440

น.ส.วชิราภรณ์ จันทร์กระจ่าง ครูหอพักที่ 2 จบปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.เพชรบุรี

IMG_4441

นายเสริมลักษณ แป้นทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ จบปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ม.รัตนบัณฑิต
ภูมิลำเนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

IMG_4442

นางชมัยพร งามคง ครูจิตวิทยาแนะแนว จบการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์
สาขาจิตวิทยา
ภูมิลำเนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

IMG_4446