แนะนำครูใหม่ 4 ก.ย. 60

แนะนำครูใหม่ประจำวันที่ 4 กันยายน 2560 

 1.  น.ส. สุชญา ศรีอุดม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
  เกิดวันที่ 4 มกราคม 2528 ภูมิลำเนา จังหวัดชัยนาท
  สำเร็จการศึกษา

  1. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี ม.แม่โจ้
  2. ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมี ม.เชียงใหม่
  3. ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ม.เชียงใหม่
 2. น.ส.จิราวรรณ  แสวงนาม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกิดวันที่ 22 มิถุนายน 2536 ภูมิลำเนา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
  สำเร็จการศึกษา  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี