แนะนำครูใหม่ (13/06/2560)

แนะนำครูใหม่ นายวรายุทธ ทองมาก ครูผู้สอนดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 อายุ 24

สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต  สาขานาฎดุริยางคศาสตร์  ม.ราชภัฎเพชรบุรี

ภูมิลำเนา ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี