แข่งขันตอบปัญหาธรรมะได้ไปต่อ..

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารวมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ผลปรากฏว่า
1. นางสาวปาริฉัตร ศรีเจริญวณิชย์
2. นางสาวดนิตา มณีวงศ์
3. นางสาวฐานิดา สำเนียง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรีไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดราชบุรี
11846040_935896853120387_1201984072_n11868885_935896863120386_1406482821_n11868686_935896796453726_598874320_n