เรียกตัวสำรองม.4 ลำดับที่ 1-49

krutประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง  เรียกนักเรียนบัญชีสำรองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ลำดับที่ 1-49)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารยืนยันสิทธ์

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานงานวิชาการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว

ตัวอย่างการกรอกเอกสารต่างๆ

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานกิจการนักเรียน

คำชี้แจงการเตรียมเอกสารในวันมอบตัวทำสัญญา

เอกสารหมายเลข 1 – รายการเอกสารงานกิจการนักเรียน

เอกสารหมายเลข 2 – ทะเบียนประวัติ

แบบคำร้องขอทำบัตรผู้มีสิทธิ์ รับ-ส่ง นักเรียน

ตัวอย่างการกรอกเอกสารต่างๆ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศส่งแบบยืนยันสิทธิ์ ภายในวันพุธที่  8 มีนาคม 2560 เวลา 16:30 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกบัญชีสำรองอันดับถัดไปให้ครบตามจำนวน