เรียกตัวสำรองม.1 ลำดับที่ 66-78

krutประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง  เรียกนักเรียนบัญชีสำรองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ลำดับที่ 66-78)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารยืนยันสิทธ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานงานวิชาการ

เอกสารมอบตัวงานวิชาการ

ตัวอย่างการกรอกเอกสารต่างๆ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานกิจการนักเรียน

คำชี้แจงการเตรียมเอกสารในวันมอบตัวทำสัญญา

เอกสารหมายเลข 1 – รายการเอกสารงานกิจการนักเรียน

เอกสารหมายเลข 2 – ทะเบียนประวัติ

แบบคำร้องขอทำบัตรผู้มีสิทธิ์ รับ-ส่ง นักเรียน

ตัวอย่างการกรอกเอกสารต่างๆ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศส่งแบบยืนยันสิทธิ์ ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 16:30 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกบัญชีสำรองอันดับถัดไปให้ครบตามจำนวน

** ขอให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวอย่างละ 1 ชุด ยกเว้นสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา 2  ชุด