โครงการธนชาต…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยปี 2559

การแข่งขันมารยาทไทย  โครงการธนชาต…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยปี 2559
ณ อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 2 และ 4 สิงหาคม 2559

IMG_2294

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางลำดับที่ 10 ได้แก่