ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากสพม.10 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้น ม.3 – ม.6 โดยมีบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นวิทยากรในครั้งนี้

flip28
flip6

flip8

flip5

flip1

flip18

flip24

flip13

flip33 flip35 flip37

flip67

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม