อบรมสะเต็มศึกษา “STEM Education”

การอบรมสะเต็มศึกษา “STEM Education”

โดย ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรม และ ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 21 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมวิทยทัศน์

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม