จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบอร์ดสมองกลแบบฝังตัว Arduino

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบอร์ดสมองกลแบบฝังตัว Arduino สำหรับนักเรียนกลุ่มสนใจที่มีความต้องการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ

วิทยากรโดยอาจารย์อภิเษก หงส์วิทยากร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558IMG_5115IMG_5125 IMG_5149 IMG_5139 IMG_5119 IMG_5123 IMG_5109 IMG_4851