สรุปรางวัลศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66


1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 ประกอบด้วย

1. นายพัฒนศักดิ์  ยกกระบัตร
2. นายศุภฤกษ์   เหลืองชัยพัฒนา
3. นางสาวหัชชนก   ผลรอด

ครูที่ปรึกษา นางสาวจุฑาธิป   เปลาเล

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย

1. นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริญ
2. นายณภพ   ณ ระนอง
3. นายรัฐธีร์   ธีระเกียรติสกุล

ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์  2. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ประกอบด้วย

1. นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนพันธ์
2. 
นางสาวพัสตราภรณ์ ลิ้มศิริ
3. นายโสภณ นากปัณโน

ครูที่ปรึกษา นางสาวอาริษา   ศรีดวงใจ


4.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1 – ม.3 ประกอบด้วย

1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แพ่ง
2. เด็กชายปุณณวิช  ปัญสิงห์
3. เด็กชายวศิน  เอียงสวาท
ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางสาวปิยนุช   แหวนเพชร   2. นายสายชล   บุญชัย


5.
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย

1. นางสาวณัฐชยา  เชียงสอน
2. 
นางสาวพัชรี  สุขเอี่ยม
3. นางสาวภัควดี  ศราภัยวานิช

ครูที่ปรึกษา นายมนัส   สิทธิโชคธรรม

 คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม