สรุปผลรางวัล การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคกลาง โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

สาขากายภาพ

รางวัลเหรียญทองสาขากายภาพ เงินสนับสนุน 3,000 บาท แข่งขันต่อในระดับชาติ

ชื่อโครงงาน: การพัฒนาวัสดุกันกระแทกโดยใช้เส้นใยราเป็นตัวประสาน

สมาชิก:

1. ด.ช.ภัทรพล    วิศิษฏ์มณเฑียร
2. ด.ช.สิรภพ       แสนวงศ์
3. ด.ญ.สุชัญญา    กลุทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา: นายณัฐพล   กลิ่นพุฒ

1-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%97

รางวัลเหรียญทองสาขากายภาพ เงินสนับสนุน 5,000 บาท แข่งขันต่อในระดับชาติ

ชื่อโครงงาน: การศึกษาโลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ

สมาชิก:

1. นายรัฐธีร์    ธีระเกียรติสกุล
2. นายณภพ   ณ ระนอง
3. นายกษิดิ์เดช     ธัญญะเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษา: นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค

2-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b1

รางวัลเหรียญเงินสาขากายภาพ เงินสนับสนุน 2,500 บาท

ชื่อโครงงาน: การศึกษาเสียงคอร์ดเปียโนที่สร้างจากชุดตัวเลขในลำดับฟิโบนักชี

สมาชิก:

1. นายเทียนธรรม  ไขหทัยบุตร
2. นางสาวธารากานต์  หาญพาณิชย์
3. นางสาวธัญญวรรณ  ทรัพย์อุปถัมภ์

อาจารย์ที่ปรึกษา: นายศรัณย์    แสงนิลาวิวัฒน์

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3

รางวัลเหรียญทองแดงสาขากายภาพ เงินสนับสนุน 1,000 บาท

ชื่อโครงงาน: การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ่านจากไส้อ่อนของต้นมันสำปะหลัง

สมาชิก:

1. นางสาวณิชากร       ปลูกฝัง
2. นางสาวบุญญารัตน์   เทียมเมฆา
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายมนัส       สิทธิโชคธรรม

4-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81

 

รางวัลเชิดชูเกียรติ

ชื่อโครงงาน: บรรจุภัณฑ์จากเส้นใยนุ่นและยางพารา

สมาชิก:

1. นางสาวณัฐกมล        ไชยสิทธิ์
2. นางสาวณิชาพัชร      จันทร์เงิน
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม

5-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b8

รางวัลเชิดชูเกียรติ

ชื่อโครงงาน: การศึกษาคุณภาพของผงกระเจี๊ยบเมื่อนำมาหาลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวที่มีรูพรุน

สมาชิก:

1. นายศุภะลักษณ์     ลิ้มประเสริฐ
2. นายสกุลธร          เนตรเเสงสี
3. นายชัยนเรศ สรวงประดิษฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางสาวอาริษา   ศรีดวงใจ

6-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88

รางวัลเชิดชูเกียรติ

ชื่อโครงงาน: การสำรวจและวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพของดินและปริมาณฟอสฟอรัสโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี

สมาชิก:

1. นางสาวนภัสวรรณ   โพธิ์เงิน
2. นางสาวปารินทร์     ชุติวรเจริญชัย
3. นางสาววริศรา วรสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางสาวคณิตา   สุขเจริญ และนางสาวทัศนียา  มาตุการักษ์

7-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9

 

สาขาชีวภาพ

รางวัลเหรียญทองสาขาชีวภาพ เงินสนับสนุน 5,000 บาท แข่งขันต่อในระดับชาติ

ชื่อโครงงาน: การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อยีสต์จากน้ำอ้อยสำหรับการผลิตลิพิดของยีสต์ไขมันสูง เพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตไบโอดีเซล

สมาชิก:

1. นางสาวพิชญาภัค     สุดประเสริฐ
2. นางสาวสิริยากร       เลื่องเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษา: นายมนัส      สิทธิโชคธรรม

1-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%80

 

รางวัลเหรียญเงินสาขาชีวภาพ เงินสนับสนุน 2,500 บาท

ชื่อโครงงาน: ศึกษาการยืดอายุมังคุดคัดด้วยสุญญากาศ

สมาชิก: นางสาวณัฐษมน       สิงหาอาจ

อาจารย์ที่ปรึกษา: นางสาวชนิดาภา   บุญกอง

2-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%94

รางวัลเชิดชูเกียรติ

ชื่อโครงงาน: เปรียบเทียบปริมาณเอทานอลที่ได้จากการหมักหญ้าเนเปียด้วยยีสต์  3 ชนิด

สมาชิก:

1. นายอนันธวรรษ      ขำอนันต์
2. นางสาวณิชาภัทร    นนทแก้ว
3. นางสาวทิฆัมพร         ศรชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา: นางสาวฐิตารีย์   ทองเทียนชัย

3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b2

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รางวัลเหรียญทองสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เงินสนับสนุน 5,000 บาท แข่งขันต่อในระดับชาติโควต้าศึกษาต่อคณะวิทย์จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงงาน: เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ระบบ Internet of things

สมาชิก:

1. นายณวรุตม์     ไพรรุ่งเรือง
2. นายณลงกรณ์   บุญเจริญ
3. นายคัคเนศ       สุทธิรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา: นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ

1-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%a5

รางวัลเหรียญเหรียญเงินสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เงินสนับสนุน 2,500 บาท

ชื่อโครงงาน: วัสดุชะลอการสุกของกล้วยหอมทองจากเยื่อกระดาษผสมคาร์บอนแบลค

สมาชิก:

1. นางสาวกัลยรัตน์   พานิชวงษ์
2. 
นางสาวชลธิชา     คชกาษร
3. นางสาวณัฐชยา    โรจน์สิรวรพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษา: นายมนัส      สิทธิโชคธรรม

2-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89