วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2560 กองลูกเสือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454

จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กองลูกเสือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จึงได้ทำการเดินสวนสนามของลูกเสือ

เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560