วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2017

ตามมติสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น ” วันต่อต้านยาเสพติดโลก ”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมตามแนวคิดที่ว่า

  ”  ทำดีเพื่อพ่อ  สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด  ”  26 มิถุนายน ” วันต่อต้านยาเสพติดโลก “

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี ได้ส่งลูกเสือ – เนตรนารี

เข้าอบรม ” หลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด ” ประจำปี 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหนองพลับวิทยา