รางวัลรองชนะเลิศดันดับ 1 การประกวดแต่งคำประพันธ์ : ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์

รางวัลรองชนะเลิศดันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท “การประกวดแต่งคำประพันธ์ : ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี” ประกอบด้วย

1. นางสาวณัฐิดา   เอกธีรธรรม
2. นางสาวรัตติกาญ   สังวรรณะ
3. นายพัฒนศักดิ์   ยกกระบัตร

ครูผู้ฝึกซ้อม  1. นายพรไพรสน   คนมี  2. นางสาวจุฑาธิป   เปลาเล