รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา “วิถีข้าว วิถีคน”

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ น.ส.กรรณิกา เพียแก้ว, น.ส.ณัฐธิดา ล้อดี และ น.ส.ณชา แจ้งใจเย็น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา “วิถีข้าว วิถีคน : การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี

1517759_4632969318596_2545907288617240659_o

10496185_4632969678605_1422261573289313563_o