รับรางวัลแข่งขันทักษะภาษาไทย

รับรางวัลแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2558  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

1. ด.ญ.ปารณีย์  หอยนกคง  รางวัลชนะเลิศ การอ่านเอาเรื่อง  ระดับชั้น ม.ต้น

18941290602_0230f7ab9b_z
2. น.ส.วชิราภรณ์  ฉลาดเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นม.ปลาย

18758937650_1f7bc4d353_z
3. ด.ช.เมธัส  โพธิ์ผล  รางวัลชมเชย การเขียนตามคำบอก ระดับชั้นม.ต้น

18941278652_03bf6d2947_z