รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ตัวแทนนักเรียนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี

โดยอาจารย์ปิยะนุช เขียวอร่าม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

S__8298513

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ.รัชนีวรรณ เหลือประสงค์ ม.3/4 ด.ญ.สดุดี ชำนาญกิจ ม.3/4 ด.ญ.สุภิญญา จับใจ ม.3/4

โครงงานเรื่อง ขาตั้งโปสเตอร์จากท่อ pvc

S__8298517

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวพุธทิชา โพธิ์ทอง ม.5/3 นางสาวศศิกานต์ สร้อยทอง ม.5/3 นางสาวหัชชนก ผลรอด ม.5/3

โครงงานเรื่อง นวัตกรรมแปรงซักผ้า

S__8298516