รังสิตนิทรรศ 2560 (Open House 2017)

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ได้จัดทัศนศึกษาพานักเรียนเข้าชมงาน รังสิตนิทรรศ 2560

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานรังสิตนิทรรศ 2560 Open House 2017

โดยเข้าเยี่ยมชมสถานที่ คณะวิชา หลักสูตร และนิทรรศการต่างๆ