ระบบประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระบบประกาศผลการเรียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

USERNAME = รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลักท้าย (ไม่ต้องใส่ 0 นำหน้า)

เช่น รหัสนักเรียนคือ 09955 ให้กรอกเป็น 9955

PASSWORD =  เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก