ยินดีต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ยินดีต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตร

ผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 5 จำนวน 48 คน

นักบริหารงานการศึกษา : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2 จำนวน 48 คน

เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี