ยินดีต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ยินดีต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตร

ผู้บริหารสถานศึกษาและนักบริหารงานการศึกษา : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 6

เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ในวันที่ 8 กันยายน 2560

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี