ยินดีต้อนรับจภ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

และครูผู้ควบคุมดูแล ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ณ หอพัก 1 พรเจ้าฟ้า และหอพัก 6 อำไพดรุณี