ยินดีต้อนรับครูใหม่

1.นายธนพงษ์  ลิมปจีระวงษ์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาฟิสิกส์  ม.ธรรมศาสตร์

18758966420_be3c3f8062_z

2. นางสาวอนงค์นาถ  เกิดเชื้อ  ครูหอพักที่ 1
สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาชีววิทยา  ม.ราชภัฎเพชรบุรี

18760424819_12d6db7823_z

3. นางสาวพรพิมล ดิษฐ์วงษ์  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ม.ราชภัฎเพชรบุรี

18758963760_d04158839a_z