ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2561

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2561

1. นางสาวญาณี  ศรีดวงใจ

เกิดเมื่อวันที่ 17  มกราคม 2530

ภูมิลำเนา ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2.นางสาวชลดา  เกลี้ยงโอวาท

เกิดเมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม 2537

ภูมิลำเนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.นายจักรกฤษณ์  ศุภสุข

เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2537

ภูมิลำเนา  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปฎิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4.นางสาวจันทนา  ครบแคล้ว

เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2521

ภูมิลำเนา ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปฎิบัติหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียนหญิง หอ 1

5.นางสาวอรุณี พรมศรี

เกิดเมื่อวันที่ 20  กันยายน 2535

ภูมิลำเนา ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำเร็จการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปฎิบัติหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียนหญิง หอ 3

6.นายพีรพงษ์ ทองกลั่น

เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2537

ภูมิลำเนา ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร

สำเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปฎิบัติหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียนชาย หอ 4

7.นาย ธีรวุธ แก้วเนตร

เกิดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2536

ภูมิลำเนา ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สำเร็จการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปฎิบัติหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียนชาย หอ 5

8.นางสาวสุณีย์รัตน์  เกิดอูม

เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2538

ภูมิลำเนา ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำเร็จการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

ปฎิบัติหน้าที่พนักงานผลิตเอกสารวิชาการ