ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2559

img_3333

1. นายจิรคุณ เอิบอิ่ม

เกิดเมื่อวันที่ 10  มีนาคม 2536

ภูมิลำเนา ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

img_3335

2. นางสาวจุฑาพร สำเภาแก้ว

เกิดเมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม 2535

ภูมิลำเนา ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ  2 สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา