ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559IMG_4708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. นางสาวจิรพร กิติยายาม

 • เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2534

 • ภูมิลำเนา ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 • สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

 • ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

IMG_4710

2. นางสาวสุชญา ศรีอุดม

 • เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2528

 • ภูมิลำเนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 • สำเร็จการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  • ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

IMG_4711