ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริ

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริ

(บุคลากรในสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร)

เข้าศึกษาดูงานในวันที่11 ตุลาคม พ.ศ.2560

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี