ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี

เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี