ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

วันที่  19 กันยายน 2559 ณ ห้องวิทยทัศน์