ยินดีกับคนเก่ง จภ.เพชรบุรี สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี
ที่ได้คะแนน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์เต็ม   100   คะแนน

  1. นายเมธัส โพธิ์ผลิ    ชั้น ม. 3/2
  2. เด็กหญิงกชกรรวี พุ่มนึก    ชั้น ม. 3/4
  3. นางสาวจิรัชยา สุพรรณ    ชั้น ม. 3/1
  4. นางสาวณิชาพัชร์ นีละพันธ์   ชั้น ม. 3/2std