กิจกรรมฟังบรรยาย เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ ณ Nation Institute of Technology (KOSEN)

กิจกรรมฟังบรรยาย เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ ณ Nation Institute of Technology (KOSEN)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมฟังบรรยาย เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ ณ Nation Institute of Technology (KOSEN) ประจำปี 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 4 ในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณปรเมศวร์ ชรอยนุช กลุ่มแผนงาน งบประมาณและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน