ผลการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎที่โรงเรียนสตรีวิทยา

โดยผลการเเข่งขันเป็นดังนี้

1. เด็กหญิงณีรนุช สุดเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลการแข่งขันผ่านเกณฑ์ โดยได้รับอันดับที่ 89 จากจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศจำนวน 863 คน

2.เด็กชายศิวกร ตันติโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับอันดับที่ 113 จากจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศจำนวน 863 คน

3.เด็กหญิงนันทิชา อยู่ยั่งยืนยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับอันดับที่ 569 จากจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศจำนวน 863 คน

4.นายฉัตรพงศ์ โชติวัชรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโดยได้รับอันดับที่ 167 จากจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศจำนวน 928 คน

5. นายณัฐภัทร สุขเกื้อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับอันดับที่ 205 จากจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศจำนวน 928 คน

12348474_984243818285690_1044218865_n 12351079_984245158285556_1447725520_n