ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ

ผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนโปรแกรม 

20692971864_ebd23df80e_z

 1. นายบุญญฤทธิ์  ปึงทมวัฒนากูล   ม.5/2
 2. นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริญ   ม.5/4

 

ผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎนครปฐม

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันย้อมสีแกรม

21289404936_b207fc8b51_z

 1. น.ส.ศุภรัตน์  นักร้อง
 2. น.ส. รักษิณา ตานินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันย้อมสีแกรม

21128774279_a8b739ed68_z

 1. น.ส.วรกมล พรมอุทิศ
 2. น.ส.ชญาภา เอมสมบุญ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทำขนมทองเอกกระจัง

21127574170_f77c7f3e0b_z

 1. นายพัฒนศักดิ์  ยกกระบัตร
 2. นายณัฐภัทร  หยองทอง
 3. น.ส.ลีลนุช สายสุวรรณะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทำขนมทองเอกกระจัง

20692968234_4521f4765c_z

 1. นายศุภฤกษ์  เหลืองชัยพัฒนา
 2. นางสาวสุภาพร จันทร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับม.ต้น

21323854991_2ec10a7406_z

 1. ด.ช.ศรัณย์  โพธิ์สุวรรณ
 2. ด.ช.วชิรวิทย์  ศรีวิลัย

รางวัลชนะเลิศเขียนโปรแกรม

21305017552_a9f6b001a0_z

 1. นายชนินธร  ศาลยาชีวิน ม.6/1
 2. นายณภัทร  บุญอำไพไชยกุล ม.4/2

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามคอมพิวเตอร์ ระดับม.ปลาย

21127581170_4bf87e7ede_z

 1. นายธราธร  หวังธรรมมั่ง ม.5/3
 2. นายณลงกรณ์  บุญเจริญ  ม.5/2

รางวัลชมเชย  การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)

21127779078_92cd04d6df_z 21127583670_d198837fe4_z

 1. ด.ช.ทัศน์พล  แต้มช่วย ม.1/1
 2. ด.ช.ชัยวิทย์  พันธ์โตดี ม.1/2

21128781519_57935d8bf0_z