คว้ารางวัลชนะเลิศ จากงาน “The 7th PCC Science Symposium (Regional Science School) 2016”

ผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ในงาน “The 7th PCC Science Symposium (Regional Science School) 2016”
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559

IMG_8058

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์

โครงงานการศึกษาโลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ

เจ้าของผลงาน  นายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ  นายณภพ ณ ระนอง  นายรัฐธีร์ ธีรเกียรติสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์   จันทร์นาค

IMG_8042

รางวัลชมเชย การนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย สาขาคณิตศาสตร์

โครงงานการศึกษาความสัมพันธ์ของจุดตรรกยะที่อยู่ในรูปสามจำนวนพีทาโกรัสบนวงกลมหนึ่งหน่วย
กับความชันเส้นตรงที่ผ่านจุด (0,-1)

เจ้าของผลงาน  นางสาวณัฐิดา เอกธีรธรรม  นางสาวปวริศา ติ้นซุ่ย  นางสาวชิณภัค เบ็ญจวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวพิชญ์สินี   คงสุคนธ์

IMG_8044

รางวัลชมเชย การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ สาขาฟิสิกส์

โครงงานการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ่านจากไส้อ่อนลำต้นมันสำปะหลัง

เจ้าของผลงาน  นางสาวบุญญารัตน์ เทียมเมฆา  นางสาวณิชากร ปลูกฝัง

อาจารย์ที่ปรึกษา นายมนัส   สิทธิโชคธรรม

IMG_8046

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย สาขาฟิสิกส์

โครงงานวัสดุชะลอการสุกของกล้วยหอมทองจากเยื่อกระดาษผสม Carbon Black

เจ้าของผลงาน   นางสาวกัลยรัตน์ พานิชวงษ์  นางสาวชลธิชา คชกาษร  นางสาวณัฐชยา โรจน์สิรวรพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายมนัส  สิทธิโชคธรรม

IMG_8047

รางวัลชมเชย การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ สาขาเคมี

โครงงานศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวตระกูลสีดำที่ผ่านกระบวนการนึ่งก่อนสี

เจ้าของผลงาน  นางสาวสิรภัทร สุทธิพงศ์  นางสาวปทมพรรณ  อนงค์ทอง  นางสาวนภัสสร สมมุติ

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายณัฐพล  กลิ่นพุฒ

IMG_8050

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย สาขาเคมี

โครงงานการปรับปรุงคุณภาพของแผ่นหนังเทียมจากป่านศรนารายณ์ด้วยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์

เจ้าของผลงาน  นายพัฒนศักดิ์ ยกกระบัตร  นายสุภรุจ ชมภูพล  นายธนัญชัย มาพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายมนัส  สิทธิโชคธรรม

IMG_8052

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ สาขาชีววิทยา

โครงงานประสิทธิภาพของ Bacillus subtillis จากการหมักกากถัวเหลืองและกากน้ำตา
ในการยับยั้งโรคแอนแทรคโนสในกล้าปาล์มน้ำมัน

เจ้าของผลงาน  นางสาวทิพยนารี  บ่อจันทร์  นางสาวกรชนก ม่วงศรี  นางสาวรักษิณา ตานินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา   นายณัฐพล  กลิ่นพุฒ

IMG_8053

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย สาขาชีววิทยา

โครงงานการศึกษาคุณภาพของผงกระเจี้ยบเมื่อนำไปหาลายนิ้วมือแฝงที่ติดบนพื้นผิวที่มีรูพรุน

เจ้าของผลงาน  นายศุภะลักษณ์ ลิ้มประเสริฐ  นายสกุลธร เนตรแสงสี  นายชัยนเรศ สรวงประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษา   นางสาวอาริษา  ศรีดวงใจ

IMG_8034

รางวัลชมเชย การนำเสนอโครงงานแบบบรรยายภาษาอังกฤษ

โครงงานผลของสารสกัดหยาบจากใบชะครามในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio sp.

เจ้าของผลงาน  นางสาวกัณธิดา ภมรพล  นางสาวธัญวรัตม์   มากมี

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

IMG_8057