ผลการเข้าร่วมงานนำเสนอโครงงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณฯ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 42 คน ไปร่วมนำเสนอผลงานโครงงานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราขวิทยาลัย มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน ที่ผ่านมานั้น บัดนี้งานนำเสนอได้เสร็จสิ้นแล้วและผลปรากฏว่านักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับรางวัลจาการนำเสนอทั้งประเภทบรรยาย และประเภทโปสเตอร์ดังนี้

รางวัลประเภท Poster

1.โครงงานเรื่อง การอนุรักษ์ลายผ้าโขมพัสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โดย
1.นางสาวกุลชา ถิระศุภศรี
2.นางสาวธมลวรรณ เกิดศิริ
3.นางสาวนภัสวรรณ ไทยประยูร

2.โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเรียนรู้เรื่องธาตุและสารประกอบระหว่างเกมและโปรแกรมช่วยสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชย

photo 1โดย
1.นางสาวกาญจนาพร สุมิตรเดช
2.นางสาวพิมลนาฏ สุนเทียน
3.นางสาววัชรวีร์ ตัณฑ์สมบูรณ์

รางวัลประเภทปากเปล่า

1.โครงงานเรื่อง ผลของแสงสีและความเข้มแสงต่อปริมาณสารสำคัญในข้าวกล้องงอก
สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
photo
โดย
1.นายกันต์ธร ภัทรพรไพโรจน์
2.นายวีรวิชญ์ ลัคนาชัยวงศ์
3.นางสาวเกตุศิริ หงษ์เวียงจันทร์

2. โครงงานเรื่อง การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียจากกองขยะที่มีความสามารถในการย่อยพลาสติกพอลิเอทิลีน
สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลชมเชย

photo 5
โดย
1.นางสาวณัฐกานต์  อยู่เอี่ยม
2.นางสาวศุภรัตน์  สันติวิทยารมณ์
3.นายภูมิสิทธิ์  วงศ์จตุพัฒน์

3.โครงงานเรื่องการศึกษาฟิล์มบางตรวจจับกลิ่นจากสารสกัดคลอโรฟิลด์ธรรมชาติ
สาขาวิชาฟิสิกส์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
photo 4
โดย
1.นางสาวสิริกร ทองสัมฤทธิ์
2.นางสาววรรณลดา ศรีแก้ว
3.นางสาวพรชนก ชำนาญอักษร