ผลการนำเสนอโครงงาน งาน 6th PCSHS Phetchaburi

ผลการประกวดการนำเสนอโครงงาน

งาน “6th PCSHS Phetchaburi Science Projects Challenge”


สาขาคณิตศาสตร์ ประเภทบรรยาย

รางวัลชนะเลิศ        โครงงานการศึกษาสมการเชิงขั้วของการกระจายตัวของน้ำจากหัวสปริงเกอร์ชนิดใบพัดแบบต่างๆ

ผู้จัดทำโครงงาน     นายอดิศร ขันทอง     นางสาวกุลณัฐ บูรนารมย์     นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา

อาจารย์ที่ปรึกษา     นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โครงงานการสร้างใบพัดกังหันลมที่มีรูปแบบเป็นอัตราส่วนทองคำ

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวพรธิรา ทวีปรีชาชาติ     นายปราการ กาฬภักดี     นายวัชรพันธ์ อินทรโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษา     นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   โครงงานการศึกษาพื้นที่เรขาคณิตที่เกิดจากการเชื่อมจุดสำคัญของท่าแม่ไม้มวยไทย

ผู้จัดทำโครงงาน      นายทวิศักดิ์ โอนรัมย์     นายกิตติภพ พงศ์พิสิฏฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษา      นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์


สาขาคณิตศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศ        โครงงานการศึกษาสมการเชิงขั้วของการกระจายตัวของน้ำจากหัวสปริงเกอร์ชนิดใบพัดแบบต่างๆ

ผู้จัดทำโครงงาน     นายอดิศร ขันทอง     นางสาวกุลณัฐ บูรนารมย์     นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา

อาจารย์ที่ปรึกษา    นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โครงงานการสร้างใบพัดกังหันลมที่มีรูปแบบเป็นอัตราส่วนทองคำ

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวพรธิรา ทวีปรีชาชาติ     นายปราการ กาฬภักดี     นายวัชรพันธ์ อินทรโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษา     นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   โครงงานการศึกษาพื้นที่เรขาคณิตที่เกิดจากการเชื่อมจุดสำคัญของท่าแม่ไม้มวยไทย

ผู้จัดทำโครงงาน     นายทวิศักดิ์ โอนรัมย์     นายกิตติภพ พงศ์พิสิฏฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษา     นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์


สาขาชีววิทยา ประเภทบรรยาย

รางวัลชนะเลิศ        โครงงานการแก้ไขปัญหาของมดเพื่อเข้าถึงแหล่งอาหาร เมื่อเจออุปสรรคต่างๆ

ผู้จัดทำโครงงาน     นายเสฎฐวุฒิ ไพศาล     นายธนกฤต หรรษาภิรมย์โชค     นางสาวศุภรัศมิ์ เย็นดี

อาจารย์ที่ปรึกษา     นายณัฐพล กลิ่นพุฒ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โครงงานการสำรวจปริมาณแบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์มในทรายทะเล ณ หาดชะอำ

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวกุลจิรา วิรัชดำรงค์     นางสาวนิรชา แจ้งชู     นางสาวณฐพร ทองอรพินท์

อาจารย์ที่ปรึกษา     นายณัฐพล กลิ่นพุฒ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โครงงานสารสกัดหยาบจากกระพังโหมยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Bacillus subtilis

ผู้จดทำโครงงาน     นางสาวจุฑาทิพย์ ทองเพชร     นางสาวภัณฑิรา เอี่ยมสอาด     นางสาวชุติกาญจน์ ใยบัวทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา     นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย


สาขาชีววิทยา ประเภทโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศ        โครงงานการสำรวจปริมาณแบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์มในทรายทะเล ณ หาดชะอำ

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวกุลจิรา วิรัชดำรงค์     นางสาวนิรชา แจ้งชู     นางสาวณฐพร ทองอรพินท์

อาจารย์ที่ปรึกษา     นายณัฐพล กลิ่นพุฒ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โครงงานการแก้ไขปัญหาของมดเพื่อเข้าถึงแหล่งอาหาร เมื่อเจออุปสรรคต่างๆ

ผู้จัดทำโครงงาน     นายเสฎฐวุฒิ ไพศาล     นายธนกฤต หรรษาภิรมย์โชค     นางสาวศุภรัศมิ์ เย็นดี

อาจารย์ที่ปรึกษา     นายณัฐพล กลิ่นพุฒ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานสารสกัดหยาบจากกระพังโหมยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Bacillus subtilis

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวจุฑาทิพย์ ทองเพชร     นางสาวภัณฑิรา เอี่ยมสอาด     นางสาวชุติกาญจน์ ใยบัวทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา     นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

 


สาขาฟิสิกส์ ประเภทบรรยาย

รางวัลชนะเลิศ        โครงงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของยางรัดของ

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวนพณิศา บุญมา     นางสาวรฐาภ์ วงษ์เวียงจันทร์     นางสาวสโรชา สืบจากสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษา     นายมนัส สิทธิโชคธรรม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โครงงานวัสดุทดแทนไม้จากเส้นใยมะพร้าวและยางพารา

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวพีรยา พุ่มพันธ์ม่วง     นางสาวนันทพร ธนิกกุล     นางสาวภัทราวดี เกตุมั่งมี

อาจารย์ที่ปรึกษา     นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   โครงงานแผ่นรองพื้นรองเท้าจากกากกาแฟผสมไทเทเนียมไดออกไซด์

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวอรยาณี ชูเชิด     นางสาวนภัสสร พานทอง     นางสาวประณิธิ ดอกมณฑา

อาจารย์ที่ปรึกษา     นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม


สาขาฟิสิกส์ ประเภทโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศ        โครงงานรูปแบบของผิวโอ่งดินเผาที่ส่งผลต่อการลดลงของอุณหภูมิภายในสำหรับการหมักไวน์

ผู้จัดทำโครงงาน     นายก้องภพ อุทโยธา     นายสาริศ ขันธ์เครือ     นายวทัญญู แจวเจริญชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา     นายณัฐพล กลิ่นพุฒ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โครงงานการเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มเปลี่ยนสีได้จากสารเทอร์โมโครมิกเพื่อใช้บ่งบอกสถานะความร้อน

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวณัฐชยา เชียงสอน     นางสาวพัชรี สุขเอี่ยม     นางสาวภัควดี ศราภัยวานิช

อาจารย์ที่ปรึกษา     นายมนัส สิทธิโชคธรรม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานการพัฒนาและการเปรียบเทียบคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนที่ทำจากเส้นใยฟางข้าวและเส้นใยผักตบชวา

ผู้จัดทำโครงงาน     นายจักรภพ ชุติสราผาสุข     นายวุฒิไกร ลาชโรจน์     นางสาวชนิดา เจริญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษา     นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ


สาขาเคมี ประเภทบรรยาย

รางวัลชนะเลิศ        โครงงานการกู้คืนลายนิ้วมือแฝงด้วยผงสมอไทย

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนพันธ์     นายโสภณ นากปัญโน     นางสาวพัสตราภร ลิ้มศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา     นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โครงงานสีย้อมเส้นไหมจาก Halobacterium sp. ที่พบในนาเกลือ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวพีรญา ทองใบ     นายพรเทพ ช่อกระทุ่ม     นายพีรพัฒน์ แดงแตง

อาจารย์ที่ปรึกษา     นายณัฐพล กลิ่นพุฒ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   โครงงานการหาลายนิ้วมือแฝงบนแผ่นทองแดงด้วยเคมีไฟฟ้า

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวญาณิกา พลายเพ็ชร     นางสาวพัชริญา เมืองจันทบุรี     นางสาวศศิชา สุนเทียน

อาจารย์ที่ปรึกษา     นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ


สาขาเคมี ประเภทโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศ        โครงงานสีย้อมเส้นไหมจาก Halobacterium sp. ที่พบในนาเกลือ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวพีรญา ทองใบ     นายพรเทพ ช่อกระทุ่ม     นายพีรพัฒน์ แดงแตง

อาจารย์ที่ปรึกษา     นายณัฐพล กลิ่นพุฒ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โครงงานการกู้คืนลายนิ้วมือแฝงด้วยผงสมอไทย

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนพันธ์     นายโสภณ นากปัญโน     นางสาวพัสตราภร ลิ้มศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา     นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   โครงงานการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากฟิลเตอร์เค้ก

ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวนฤมล ประกายแสงส่อง   นางสาวศิรินภรณ์ คล้ายทอง   นางสาวอาภาภรณ์ อาจแสน

อาจารย์ที่ปรึกษา     นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย