ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

krut

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564