ประกาศเรื่องการลงทะเบียน notebook

ขอให้นักเรียนทุกคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน Notebook สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Notebook ภายในโรงเรียนได้ตาม link ด้านล่าง (ภายในวันศุกร์ที่ 23 /05/2014)

 คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน Notebook 

* หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้บัตร notebook ในปีการศึกษาที่แล้วให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง