ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

krut

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565