ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ครู(วิชาเอกเคมี)

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานหน้าที่ครู(วิชาเอกเคมี)

คลิก เพื่อดาวน์โหลด

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี