นิเทศติดตามและประเมินความพร้อมของสถานศึกษา

การนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี