นักเรียนร่วมโครงการ JENESYS 2.0

น.ส.รักษิณา ตานินทร์ ม.4/3 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0
ในหัวข้อ “Japanese Language 12 Batch” ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2558

02837